I Jornada sobre custodia del territorio “Tetraclinis articulata”.